Top 10 termék

Adatvédelem

 

1. A Szerzõdési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai
Név: Minitoys KFT

Székhely: 3281 Karácsond, Hársfa utca 23

Telephely: 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor u.3.

Adóazonosító szám:  14360194-2-10

Cégjegyzék szám: 10-09-028436   Bejegyző bíróság: Heves megyei Bíróság mint Cégbíróság

Szerverszolgáltató:

Cégnév: Code to Market Kft.; Székhely: 3519 Miskolc, Trencséni utca 3.; E-mail cím: support@c2m.hu

1.2 A Vásárló

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító
A Szolgáltató által megbízott  szállító, azaz a  futárszolgálat:

GLS futárszolgálat 2351 Alsónémedi Európa utca 2      www.gls-group.eu

 

2. Webáruház Szerzõdési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggõ lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerzõdéses kapcsolatba lépõ vásárló között létrejövõ jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetõen a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági elõírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történõ elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének elõfeltétele. A Feltételek elfogadásának minõsül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.


3. A Webáruház-szolgáltatás
A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást..

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelõi felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldrõl, mind külföldrõl elérhetõ. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történõ szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.


4. A Webáruház Szerzõdés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció
Minden oldalon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott lévõ adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

4.2 Általános jellemzõk
Szerzõdés a szolgáltató internetes felületén történõ megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendõ szerzõdés, írásban foglaltnak minõsül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerzõdés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetõségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végsõ formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelõ adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minõsítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhetõ. A megrendelés visszavonását a vásárló a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történõ átadás elõtt lehetséges.

4.4 Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét banki elõre utalással, vagy a szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételérõl számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben veheti át.

Weboldalról megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok.

Személyes átvétel: A szolgáltató által felajánlott címen történõ átvétel

Futárszolgálatos szállítás utánvéttel
Az összeget a vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétõl függõen. A szállítási díjat a vásárlás befejezése elõtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.

4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidõnél a szállító cég kettõ alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak miután a csomagot átvette 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Az átadási pontra történõ  csomag visszaküldés nem lehetséges,  csak a cég raktárának címére lehetséges 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor.u.3. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétõl számítva 14 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körû igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következõ adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

* Név
* Szállítási cím
* Számlázási cím
* Elektronikus levelezési cím
* Elérhetõségi telefonszáma

 

* Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerzõdés teljesítése és a Szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerzõdés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közremûködõjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következõ adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

* Megrendelõ neve
* A teljes Szállítási cím
* Egyéb közlendõ (lehetséges átvételi idõpontok)
* A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
* Megrendelõ telefonszáma és egyéb elérhetõsége.

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma:

6.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a vásárló a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.

7. Egyebek

7.1. Biztonság
Webáruház biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását.

7.2. Felelõsség kizárása
Szolgáltató nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegûek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal.

7.3 Szerzõi jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzõi jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A weboldal fõ oldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belsõ oldalakra mutató linkek elhelyezhetõk abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

7.5. Jogviták
Szerzõdõ Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére,

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt, a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, miközben másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel. A 197 járási hivatal mindegyikében fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Település szerint a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon találhatóak meg az illetékes járási hivatalok elérhetőségei.

. Kollégáink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelõ képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében elõfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelõsséget nem tudunk vállalni. Kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy  az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, vagy felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

 

 

Minitoys KFt

web@minitoys.hu

Tel: 06-30-8279256